จาก เจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทยเพื่อให้เป็น แหล่งระดมเงินทุนที่มีความสำคัญนอกเหนือไปจากแหล่งระดมเงินทุนเดิมคือสถาบัน การเงินและตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันจัดอันดับเครดิตของไทยขึ้นเพื่อเป็นกลไกสนับ สนุน การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศโดยมีหน้าที่เป็นผู้ประเมินความน่าเชื่อถือ ของตราสารหนี้สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยได้มอบหมาย ให้บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นแกนนำคณะทำงานจัดตั้ง บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด หรือ ทริส และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ให้ความเห็นชอบ ให้ทริสเป็น สถาบันจัดอันดับเครดิตแห่งแรกของไทย โดยเริ่มดำเนิน ธุรกิจจัดอันดับ เครดิต (Credit Rating) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2536

ต่อมาในปี 2538 ทริสได้ขยายสู่ ธุรกิจประเมินผลการดำเนินงาน (Performance Evaluation) ซึ่ง พัฒนามาจากองค์ความรู้พื้นฐานของการจัดอันดับเครดิต เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร โดยทริส ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของ รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในระบบของกระทรวง และในปี 2546 ได้ ขยายขอบเขตสู่การประเมิน ผลการดำเนินงานหน่วยงานราชการภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ หน่วยงานอื่น ๆ ในภาคเอกชน

ในเดือนมิถุนายน 2545 ทริสได้จัดตั้งบริษัทลูกคือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยมี ทริสเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 99.9% และ แยกธุรกิจจัดอันดับเครดิตออกไปดำเนินงาน ต่างหาก ในขณะที่ทริสดำเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถ พัฒนาธุรกิจทั้ง 2 ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของการก่อตั้งในเดือนกรกฎาคม 2551 ทริสได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์ อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด เป็น บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส)

นอก เหนือจากการเป็นที่ปรึกษาด้านการประเมินผลการดำเนินงานแล้ว ปัจจุบันทริสยัง ขยายบริการสู่ การเป็นที่ปรึกษาการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และ ที่ปรึกษาธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาด้านการบริหาร ความเสี่ยง ที่ปรึกษาการประเมินระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ ภายใน ที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษาการปรับโครงสร้างองค์กร และที่ปรึกษาประเมินยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการในระดับองค์กร รวมถึง การให้บริการสำรวจ (Survey) ต่าง ๆ เช่น การสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้ บริการ เป็นต้น โดยที่ผ่านมานอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐแล้ว ทริสยังได้รับ ความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ ด้วย เช่น บริษัทที่จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบริษัทและสถาบันการเงิน ขนาดใหญ่ของประเทศ

 

" ทริส ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงาน
ของ รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในระบบของกระทรวงและการประเมินผลการดำเนินงานหน่วย งานราชการภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ หน่วยงานอื่นๆในภาคเอกชน"