2536 (1993)

2536 (1993)

ทริส (บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด) จัดตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตแห่งแรกของไทย เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2536.
2538 (1995)

2538 (1995)

ทริสขยายธุรกิจสู่การประเมินผลการดำเนินงาน (Performance Evaluation) โดยพัฒนาองค์ความรู้มาจากพื้นฐานการจัดอันดับเครดิต และกระทรวงการคลังมอบหมายให้ทริส เป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในระบบประเมินผลของกระทรวง.
2539 (1996)

2539 (1996)

ทริสขยายขอบเขตเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานราชการภายใต้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
2541 (1998)

2541 (1998)

ทริสประกาศหลักธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance) เป็นแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และพนักงานทุกคน
2545 (2002)

2545 (2002)

  • ทริสจัดตั้งบริษัทลูก คือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด รับผิดชอบงานจัดอันดับเครดิต (Credit Rating) โดยทริสมีฐานะเป็นบริษัทแม่ และถือหุ้นทริสเรทติ้งในสัดส่วน 99.9%
  • ทริสร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พัฒนาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Rating)
2546 (2003)

2546 (2003)

ทริสขยายขอบเขตเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานราชการภายใต้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) องค์กรอิสระ และหน่วยงานอื่นๆ ในภาคเอกชน
2547 (2004)

2547 (2004)

ทริสขยายธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาจัดวางระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมาตรฐาน เช่น การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การกำกับดูแลกิจการที่ดี การปรับโครงสร้างองค์กร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจ และระบบงานที่สำคัญต่างๆ เป็นต้น
2548 (2005)

2548 (2005)

ทริสเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตัดสินให้รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมแห่งปี (SOE Awards) มาอย่างต่อเนื่อง
2551 (2008)

2551 (2008)

  • ครบรอบ 15 ปีของการก่อตั้ง ทริสเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด เป็น บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • ทริสเป็นที่ปรึกษาของตลาดหลักทรัพย์ในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตัดสินให้รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นในด้านต่างๆ (SET Awards)
2552 (2009)

2552 (2009)

ทริสขยายธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการวิจัย และสำรวจ (Survey) และการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและการดำเนินการต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจ
2557 (2014)

2557 (2014)

ทริสขยายธุรกิจให้บริการจัดฝึกอบรม (Public Training) ภายใต้ชื่อสถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management :TAM) เปิดตัวด้วยหลักสูตรแรก คือ Project Management