Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility

b4

ในช่วงที่ผ่านมาทริสได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นที่ปรึกษาในการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทริสได้พัฒนาแบบจำลอง (Model) เพื่อใช้ในการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งกล่าวได้ว่าทริสเป็นผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นแห่งแรกในเอเชีย ซึ่งการเป็นที่ปรึกษาการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้ยังรวมถึงการประเมิน สำรวจ บทบาท การทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board of Directors) อีกด้วย


ทริสยังได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการให้เป็นที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีให้แก่หน่วยงานของรัฐในระดับกรม และระดับจังหวัดด้วยเช่นกันนอกจากนี้ แนวทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันยังให้ความสำคัญในด้านการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate SocialResponsibility หรือ CSR) ด้วย ซึ่งทริสมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาในด้าน CSR ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเช่นกัน