Performance Evaluation

 b1

ทริสได้พัฒนาปรับปรุง พร้อมทั้งประยุกต์เทคนิควิธีการต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน เช่น Balanced Scorecard, Economic ValueManagement (EVM) และ Benchmarking มาใช้สร้างหลักเกณฑ์ และแบบจำลอง (Model) ที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กร ระดับผู้บริหาร และระดับบุคคล รวมถึงในระดับโครงการต่างๆ โดยการเป็นที่ปรึกษาด้านการประเมินผล ประกอบด้วย

• การออกแบบระบบประเมินผล และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators -- KPI)
• การออกแบบการประเมินผลผู้บริหาร(Executive Performance หรือ CEO Assessment)
• การสอบทานระบบประเมินผล และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กร (KPI Audit) และการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประเมินผล
• การติดตามและประเมินผลทางด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพตลอดจนความคุ้มค่าของการลงทุน และโครงการ
• การจัดทำระบบ และคู่มือตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน