Performance Improvement Consulting

b3

ทริสเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบ และสอบทานระบบงานที่สำคัญๆขององค์กร รวมถึงวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมสำหรับปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ และประสิทธิภาพการดำเนินงาน อาทิเช่น
• การเป็นที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาองค์กรตามระบบคุณภาพแห่งชาติ
• การเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดทำระบบบริหารจัดการผลการดำเนินงาน (Performance Management System)
• การเป็นที่ปรึกษาในด้านการบริหารจัดการ / พัฒนาทรัพยากรบุคคล(Human Resource Management / Human Resource Development)
• การเป็นที่ปรึกษาในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์โครงการ และแผนงานขององค์กร
• การเป็นที่ปรึกษาในด้านการปรับโครงสร้างองค์กร