Service process

ขั้นตอนการขอรับบริการ

  1. ลูกค้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของบริการที่ต้องการ
  2. ผู้ประสานงานจากทริส แจ้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นให้ลูกค้าทราบภายใน 5 วัน
  3. ลูกค้าจัดส่งข้อกำหนด ซึ่งให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำข้อเสนอเพื่อดำเนินการ
  4. ทริส จัดส่งข้อเสนอเพื่อดำเนินการให้กับลูกค้าพิจารณาได้ตามกำหนด (หรือภายใน 15 วัน*)

* ระยะเวลาตามขั้นตอนดังกล่าวขึ้นกับขอบเขตและความซับซ้อนบริการเป็นสำคัญ

ติดต่อบริการด้านที่ปรึกษา          0-2231-3011 ต่อ  323

ติดต่อบริการด้านการวิจัย           0-2231-3011 ต่อ  373,318

ติดต่อบริการด้านฝึกอบรม          0-2231-3011 ต่อ  364

หรือต่อ 0 เพื่อติดต่อประชาสัมพันธ์บริษัท