boost organizational spirit to 4.0 era

ด้วยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) โดยความร่วมมือกับสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (IKI-SEA) ศูนย์แห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานเสวนา “TRIS Academy Forum: Boost Organizational Spirit to 4.0 Era ยกระดับองค์กรสู่ยุค 4.0” ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ งานเสวนาครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายแบ่งปันความรู้และประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศด้านการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ การเสวนาของผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา รวมทั้งการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเรียนรู้การเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้แบบพกพา หรือโมบายเลิร์นนิ่ง (Mobile Learning) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหารในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยความรู้ และนวัตกรรมสอดรับนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร นำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป

When

Monday 27th March, 2017

09:00 - 15:30

where

Jamjuree Ballroom

Pathumwan Princess Hotel, Bangkok

fee

5,000 baht for full day

(Excluding VAT)

KEYNOTE SPEAKER

Dr. Arthur Shelley

 

CEO of Intelligent Answers, Founder of the Organizational Zoo Ambassadors Network, leader of the RMIT MBA mentoring program, co-facilitator of the Melbourne KM Leadership Forum, and formerly the Global Knowledge Director for Cadbury Schweppes

 

 

Arthur is a capability development and knowledge strategy consultant with over 30 years professional experience. He has held a variety of professional roles including managing international projects in Australia, Europe, Asia and USA and teaches Knowledge Management, Project Leadership and other post-graduate courses at RMIT University. He has a PhD in the influence of behaviour in project team environments and how metaphor could be used to develop productive interactions and conversations.

Panel Members

Associate Professor Ananchai Kongchan

Organizational Behavior Expert

Faculty of Commerce

Chulalongkorn Business School (CBS)

Mr. Poonsawat Phoaprapat

Vice President

Business Policy Division at CPALL

 

Mr. Niyot Masavisut

Senior Executive Vice President

at Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.

 

Knowledge management experts

 

Dr.Boondee Bunyagidj

Knowledge Management Expert & Advisor of TRIS Corporation

Mr. Maik Fuellmann

Consultant at the Institute for Knowledge Management and Innovation at Bangkok University

WHY ATTEND

TRIS Academy Forum brings a hands-on experience for the participants from the experts in the field. The forum is divided into a keynote presentation by Dr. Arthur Shelley, founder of the Organizational Zoo Ambassadors Network. A panel discussion with Poonsawat Phoaprapat, Vice President at CPALL, Associate Professor Ananchai Kongchan from Chulalongkorn Business School and Mr. Niyot Masavisut, Senior Executive Vice President at SAM, moderated by TRIS President Dr. Waitune Pokachaipat. Finally, participants are offered three group sessions led by Dr. Arthur Shelley, Dr. Boondee Bunyagidj and Maik Fuellmann.

มุมมองและแนวคิดจากผู้บริหารภาครัฐ/เอกชน และผู้เชี่ยวชาญภาคการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรเพื่อ ตอบสนองต่อความท้าทายกับบริบทในยุค 4.0 ที่จะต้องแข่งขันเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความรวดเร็ว

Panel discussion

Moderated by

Dr. Waitune Pokachaipat

President of TRIS Corporation

Group sessions

Organizational Zoo

By Dr. Arthur Shelley

 

The Organizational Zoo is a well researched and developed set of metaphors that will enable you and your organisation to enhance performance and reduce stress.

 

Each animal or plant represents an intuitively recognisable behavioural style commonly encountered in organisations and social settings. By developing an understanding of the animals and how they interact, you will learn to interact in a way that secures the optimal outcomes for all parties.

Learning Organization: How ready are you for it? By Dr. Boondee Bunyagidj ผู้บริหารส่วนใหญ่ฝันที่จะเห็นบุคลากรทุกคนในองค์กรของตนไฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร เมื่อคนเก่งขึ้นผลงานก็ดีขึ้น ส่งผลให้การดำเนินการขององค์กรดีขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือองค์กรมีการเรียนรู้ และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา อาจกล่าวได้ว่าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization, LO) นั่นเอง องค์ประกอบหลักของ LO มี 3 ด้าน คือ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และผู้นำที่ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันการเรียนรู้ ใน Workshop นี้ท่านจะได้ประเมินหน่วยงานของท่านในมิติย่อยๆ ขององค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ทำให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านมีความพร้อมในการไปสู่ LO มากน้อยเพียงใด มีจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงในเรื่องใด และสามารถเทียบเคียงผลการประเมินของท่านกับองค์กรอื่นทั่วโลกกว่า 200 องค์กร ท่านสามารถนำแบบประเมินไปใช้เพื่อเปรียบเทียบระดับการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรของท่าน หรือเปรียบเทียบผลกับองค์กรอื่นได้

Mobilizing Corporate Training

By Mr. Maik Fuellmann

 

As mobile devices evolve with increasing functionality, companies are becoming more interested in mobile apps that can replace functions that were previously limited to computers, as well as leveraging new features that are unique to mobile devices. Mobile learning is something that is happening now, all over the world, in all industries and in companies of all sizes. No industry is immune to the impact of mobile devices and any business can take advantage of corporate training through mobile devices. Implementing models based on the principles of mobile learning brings great benefits in terms of reduced costs and increased efficiency. It also creates a more flexible and mobile corporate training structure.

AGENDA

08:30 Registration & Coffee

 

09:00 Welcome Speech

 

 

09:15 Keynote Speech

 

 

10:30 Break

 

10:45 Panel Discussion

 

 

 

 

 

 

 

11:45 Briefing for Group Sessions

 

12:15 Lunch

 

13:15 Group Sessions

 

 

 

 

 

 

 

15:00 Wrap-up

TRIS Academy of Management Staff

 

Dr. Waitune Pokachaipat

President of TRIS Corporation

 

Co-creating the Future for Organization 4.0

Dr. Arthur Shelley

 

 

 

Leading Organizations for a New Era

Panel Members:

Mr. Poonsawat Phoaprapat

Associate Professor Ananchai Kongchan

Mr. Niyot Masavisut

Moderator:

Dr. Waitune Pokachaipat

 

Dr. Boondee Bunyagidj & Mr. Maik Fuellmann

 

International Buffet, Citi Bistro

 

Leading Knowledge Succession

Dr. Arthur Shelley

 

Learning Organization: How ready are you for it?

Dr. Boondee Bunyagidj

 

Mobilizing Corporate Training

Mr. Maik Fuellmann

 

HOSTED BY

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งนำไปสนับสนุนองค์การด้านการศึกษา

got any questions? send us aN EMAIL!

Registration Support: 02-231-3011 ext. 373

Email Support: trisacademy@tris.co.th

 

TRIS ACADEMY FORUM

27 MARCH, 2017

Bangkok, Thailand

 

REGISTER NOW >

TRIS Corporation Limited

 

191 Silom Complex Building, 24th Floor,

Silom Rd., Bangrak, Bangkok, Thailand 10500

 

T: 02-231-3011 ext. 373

F: 02-231-3680

E: trisacademy@tris.co.th

©2016 TRIS Corporation Limited. All rights reserved.