Who we are

รู้จักทริส 

          จากเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทย กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันจัดอันดับเครดิตของไทยขึ้น คือ บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (ทริส) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้ให้ความเห็นชอบให้ทริสเป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตแห่งแรกของไทย ในปี 2536 

        ทริสได้ขยายสู่ ธุรกิจประเมินผลการดำเนินงาน (Performance Evaluation) ซึ่งพัฒนามาจากองค์ความรู้พื้นฐานของการจัดอันดับเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร โดยทริสได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และในปี 2546 ได้ขยายสู่การประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานราชการภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร) และหน่วยงานอื่นๆในภาคเอกชน ปัจจุบันทริสเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ พัฒนาองค์กร โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยสนับสนุน