articles

ข้อมูลและเรื่องน่ารู้

Select years
to see our articles

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
การพัฒนาองค์กร

ความสำคัญของการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการองค์ความรู้แบบครบเครื่อง

July 10, 2018

การจะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้นั้น สิ่งที่มีความสำคัญก็คือเรื่องของจัดการองค์ความรู้ และการพัฒนาบุคลากรในองค์กรซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้ต้องทำควบคู่กันไป จึงจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้องค์กรเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็ว

แต่ก็เชื่อว่ายังมีหลายองค์กรที่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรโดยการนำเอาการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรแบบครบเครื่องมาเป็นเครื่องมือเท่าใดนัก วันนี้เราจึงจะมาชี้แนะให้เห็นว่า การจัดการองค์ความรู้เหล่านี้มีความสำคัญ เป็นประโยชน์และเชื่อมโยงกับการพัฒนาองค์กรได้อย่างไร

 

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากรหรือในรูปแบบของเอกสารต่าง ๆ นำมาจัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เหล่านี้ได้อย่างทั่วถึง แล้วสามารถนำเอามาพัฒนาตนเอง นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมขององค์กรได้

 

ความสำคัญของการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการองค์ความรู้

หากองค์กรไม่เห็นถึงความสำคัญของการจัดการองค์ความรู้ องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในองค์กร ทั้งในตัวบุคคล รวมไปถึงเอกสารต่าง ๆ ที่กองอยู่ในตู้หรือในแฟ้ม ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่ง ก็จะไม่ถูกนำเอาออกมาแบ่งบันให้บุคลากรคนอื่น ๆ สามารถเข้าถึง และนำไปประยุกต์ใช้งานให้เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาองค์กรได้ ตรงกันข้ามเมื่อองค์กรมีการจัดการองค์ความรู้แบบครบเครื่องอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กร นำไปสู่การพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าและเกิดเป็นผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

วิธีพัฒนาองค์กรโดยใช้การจัดการองค์ความรู้แบบครบเครื่อง

1. วางเป้าหมาย

ก่อนอื่นองค์กรต้องมีแผนในการบริหารจัดการองค์ความรู้ ตั้งเป้าหมายว่าสิ่งที่องค์กรจะได้จากการจัดการองค์ความรู้คืออะไร ซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายหลักก็คือ การพัฒนาองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จไปในทิศทางที่ต้องการ ซึ่งองค์ประกอบหลักที่สำคัญก็คือ เรื่องบุคลากรที่ต้องมีการพัฒนาศักยภาพควบคู่กันไป

2. วางแผนการจัดการองค์ความรู้

เมื่อมีเป้าหมายแล้วก็เริ่มวางแผนดึงเอาองค์ความรู้ออกมากจากตัวบุคคลและเอกสารต่าง ๆ นำเอามาจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล ซึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้การจัดการองค์ความรู้แบบครบเครื่องให้เป็นระบบและสามารถเข้าถึงบุคลากรให้สามารถเข้ามาใช้งานได้อย่างง่ายดายและทั่วถึง ก็คือการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และระบบต่าง ๆ เข้ามาเป็นตัวช่วยในการรวบรวม จัดการองค์ความรู้ และสร้างช่องทางให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึง และดึงองค์ความรู้เหล่านั้นนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของตัวเองได้

3.ความร่วมมือภายในองค์กร

การรวบรวมและจัดการองค์ความรู้ดังกล่าวย่อมต้องใช้ระยะเวลา รวมถึงความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในองค์กร ที่ต้องมีความเข้าใจ และมองเห็นความสำคัญของการจัดการองค์ความรู้แบบครบเครื่องไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะทำให้การจัดการองค์ความรู้เกิดผลสำเร็จนำไปสู่การพัฒนาองค์กรได้   

หากองค์กรและบุคลากรทุกคนมองเห็นความสำคัญของการจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน จะช่วยให้สามารถดึงเอาองค์ความรู้ที่ถูกเก็บไว้เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการจะเดินหน้าจัดการองค์ความรู้แบบครบเครื่องให้ประสบความสำเร็จได้ ต้องประกอบไปด้วย การวางเป้าหมาย วางแผน โดยอาศัยความร่วมมือกันภายในองค์กรเพื่อให้การจัดการองค์ความรู้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริง