articles

ข้อมูลและเรื่องน่ารู้

Select years
to see our articles

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018

เส้นโค้งแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ผู้บริหารต้องรู้

September 21, 2018

คนส่วนใหญ่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เพราะมักคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเดิมๆ หรือที่หลายคนเรียกว่า ชอบอยู่ใน Comfort Zone เพราะไม่ชอบเสี่ยง ไม่ชอบพบเจอกับอะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อน เพราะกลัวและไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จะรับมือได้หรือไม่ จะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง และอีกสารพัดเหตุผลที่ไม่อยากพบกับการเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารจะทำอย่างไรเมื่อพบเจอกับปัญหานี้ โดยเฉพาะเมื่อผู้บริหารระดับสูงจำเป็นต้องพัฒนาองค์กรเพื่อเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ สิ่งที่ต่างไปจากเดิม เพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิม หรือเพื่อให้สามารถปรับตัวทันกับการแข่งขันได้

สำหรับในเรื่องนี้ Elisabeth Kubler-Ross ผู้นำเสนอเรื่อง The Change Curve ได้เสนอทฤษฏีเรื่องเส้นโค้งแห่งการเปลี่ยนแปลงว่าเมื่อองค์กรมีการเปลี่ยนแปลง(โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม) แล้วจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้าง เพื่อให้ผู้บริหารรับรู้และเข้าใจสิ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือ เพื่อหาทางให้การเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถเกิดขึ้นและสามารถประสบความสำเร็จได้

จากหลักการของ The Change Curve แบ่งขั้นตอนของลำดับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็น 7 ขั้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าในแต่ละขั้นมีผลกระทบต่อคนในองค์กรอย่างไร ทั้งทางด้านผลการทำงานและขวัญกำลังใจ

 1. Shock เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กร ผู้ได้รับผลกระทบจะตื่นตระหนก รู้สึกตกใจและกลัว
 2. Denial คนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจะปฏิเสธและต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และพยายามที่จะหยุดการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีต่างๆ เช่น นำเสนอข้อเสียของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อโน้มน้าวให้เลิกการเปลี่ยนแปลง
 3. Frustration and Anger หากไม่สามารถหยุดการเปลี่ยนแปลงได้ จะรู้สับสนและโกธร เริ่มต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ผลการปฏิบัติงานของคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง เมื่อมาถึงในขั้นนี้จะเริ่มตกลง
 4. Depression หากการเปลี่ยนแปลงยังเดินหน้าต่อไป คนในองค์กรเริ่มรู้สึกว่าองค์กรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คนทำงานจำนวนมากจะเริ่มหมดกำลังใจในการทำงาน ผลการทำงานรวมขององค์กรในช่วงนี้จะอยู่ในระดับต่ำที่สุด
 5. Experiment หากดำเนินมาได้ถึงจุดนี้ หากการเปลี่ยนแปลงสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าองค์กรเริ่มดีขึ้น(ในด้านใดด้านหนึ่ง) คนในองค์กรส่วนที่ยังคงอยู่กับองค์กรจะเริ่มมีขวัญกำลังใจดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ผลการทำงานเริ่มปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน
 6. Decision คนที่ทำงานในองค์กรเริ่มปรับตัว ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น ช่วงนี้ผลการทำงานโดยรวมจะค่อยๆ ปรับตัวกลับสู่ระดับเดิมได้
 7. Integration เมื่อทุกคนเข้าใจและยอมรับอย่างเต็มใจต่อการเปลี่ยนแปลง ก็จะเข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลง หากมาถึงจุดนี้ได้ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสม ในช่วงนี้ผลงานโดยรวมจะปรากฏให้เห็นได้เด่นชัดว่าดีขึ้นกว่าเดิมก่อนหน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแสดงให้เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงประสบความสำเร็จทั้งในด้านผลงานและขวัญกำลังใจของคนในองค์กร

อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น สิ่งสำคัญยิ่งที่ผู้บริหารในทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงต้องตระหนักและต้องดำเนินการก็คือ การสื่อสารและการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานในทุกระดับให้ได้ ต้องสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้มากที่สุด เพื่อให้ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการเดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีขึ้น และประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้