articles

ข้อมูลและเรื่องน่ารู้

Select years
to see our articles

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

การฝึกอบรมให้ได้ผลอย่างเต็มที่และคุ้มค่า

September 22, 2018

ปัจจัยสำคัญยิ่งปัจจัยหนึ่งในการทำให้องค์กรก้าวหน้าก็คือ พนักงาน องค์กรจึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ไม่ว่าในยามเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีก็ตาม การพัฒนาพนักงานสามารถทำได้หลายวิธี และการฝึกอบรมก็เป็นวิธีหนึ่งที่สำคัญและจำเป็น

โดยจะเป็นการฝึกอบรมในองค์กรเอง หากเป็นองค์กรใหญ่ก็สามารถมีฝ่ายฝึกอบรม มีหลักสูตรและวิทยากรผู้ชำนาญเฉพาะด้านมาเป็นผู้ฝึกอบรมให้พนักงาน หากเป็นองค์กรทั่วไปหรือองค์กรขนาดเล็ก ก็มักจะเป็นการส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับวิทยากรภายนอกองค์กร ด้วยการเชิญวิทยากรผู้มีความรู้มาสอนในองค์กร หรือการส่งพนักงานไปอบรมกับสถาบันความรู้ต่างๆ

กรณีหากจำเป็นต้องส่งพนักงานไปอบรมกับภายนอก และต้องการให้การฝึกอบรมได้ผลอย่างเต็มที่และคุ้มค่า ผู้บริหารหรือฝ่ายบุคคลควรพิจารณาเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่จะอบรมเป็นประโยชน์กับพนักงานในด้านใด ไม่ใช่จัดอบรมเพราะเป็นความจำเป็นต้องอบรมตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น เพราะหากหลักสูตรที่ส่งพนักงานอบรมไม่มีประโยชน์โดยตรงต่อพนักงาน ก็จะเป็นการเสียเวลาในการทำงานของพนักงานไปโดยเปล่าประโยชน์

พนักงานพร้อมและเต็มใจที่จะอบรมหลักสูตรนั้นหรือไม่ การที่ส่งพนักงานไปอบรม ผู้บริหารหรือฝ่ายบุคคลควรต้องมีการพูดคุยหรือสอบถามความเห็นของผู้ที่จะส่งไปอบรมด้วยว่ามีความเห็นอย่างไร สนใจหรือเต็มใจจะไปอบรมหลักสูตรนั้นหรือไม่ หากพบว่าผู้อบรมไม่เต็มใจ แต่จำเป็นต้องส่งพนักงานนั้นไปอบรม ก็ควรต้องทำความเข้าใจและจูงใจพนักงานให้เห็นถึงประโยชน์และความจำเป็นของการไปอบรมให้ได้ เพื่อให้พนักงานมีใจที่พร้อมจะรับการอบรมซึ่งจะช่วยให้ได้รับผลดีจากอบรมอย่างเต็มที่

ผู้ให้การอบรมหรือวิทยากรมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญหรือไม่ ควรเลือกการอบรมจากสถาบันหรือวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในความรู้หรือศาสตร์ที่จะสอนโดยตรง อย่าเลือกวิทยากรที่สามารถสอนได้หลากหลายสาขาวิชามากเกินไป ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าวิทยากรอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญจริง

การเดินทางไปอบรม การส่งพนักงานไปอบรมโดยฝ่ายฝึกอบรมไม่ได้ตรวจสอบที่อยู่ของสถานที่อบรมให้ดีก่อน อาจสร้างปัญหาให้กับพนักงานที่ไปอบรมได้ เพราะหากสถานที่อบรมไกลเกินไป หรือเดินทางไปลำบาก เช่น ต้องเดินเข้าซอยไปเป็นระยะทางไกล พนักงานอาจเหนื่อยและลำบากในการเดินทางมากเกินไป ทำให้กระทบต่อการอบรม เช่น ไปถึงสถานที่อบรมสายมาก มีค่าใช้จ่ายสูงในการเดินทาง เกิดอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยขึ้น เป็นต้น

การติดตามและประเมินผลหลังการอบรม เป็นเรื่องจำเป็น เพื่อให้รู้ว่าการอบรมนั้นได้ผลเป็นอย่างไรต่อพนักงานที่ไปอบรม มีประโยชน์หรือไม่ สถานันที่อบรมหรือวิทยากรที่อบรมดีหรือเหมาะสมหรือไม่ ฯลฯ เพื่อจะได้เก็บเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงในอนาคตเพื่อให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าคุ้มเวลาอย่างเต็มที่