articles

ข้อมูลและเรื่องน่ารู้

Select years
to see our articles

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

3 ขั้นตอนในการนำเสนองานให้ปัง

November 7, 2018

ในชีวิตการทำงาน หลายครั้งคุณคงได้มีโอกาสนำเสนองานต่อที่ประชุม นำเสนองานต่อหัวหน้างาน หรือต่อผู้บริหาร ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นการเสนองานภายในองค์กรเอง หรือการนำเสนองานภายนอกองค์กร เช่น นำเสนองานกับลูกค้า ทำอย่างไรจะให้การนำเสนองานของคุณน่าสนใจและประทับใจคนฟัง และได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่คุณต้องการ

วันนี้เรามีข้อแนะนำดีๆ 3 ขั้นตอนที่จะช่วยทำให้การนำเสนองานของคุณ ได้ผลตามที่ต้องการและประทับใจคนฟัง โดยก่อนที่คุณจะนำเสนองานใดๆ ควรจะต้องเริ่มต้นจากขั้นตอนที่ 1 ไปยังขั้นตอนที่ 2 และต่อไปยังขั้นตอนที่ 3 ตามลำดับ

ขั้นตอนที่ 1 รู้จักกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ฟังว่าเป็นใคร คุณต้องวิเคราะห์คนฟังอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงบุคลิก ระดับความรู้หรือประสบการณ์ นิสัยใจคอ และความต้องการที่แท้จริง คุณต้องวิเคราะห์ด้วยว่าเรื่องที่จะพูดมีประโยชน์อะไรกับผู้ฟังบ้าง รวมถึงต้องรู้ว่ามีระยะเวลานานแค่ไหนในการนำเสนอ เพื่อจะได้เตรียมเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลา เพราะการพูดเกินเวลามากเกินไป มักจะทำให้ผู้ฟังเกิดความไม่พอใจ

ขั้นตอนที่ 2 เนื้อหาที่จะนำเสนอต้องมีอะไรบ้าง ควรมีเนื้อหามากน้อยแค่ไหน จะเรียงลำดับการนำเสนอเป็นขั้นตอนอย่างไรให้น่าสนใจ โดยเฉพาะถ้าเป็นการนำเสนอที่เป็นวิชาการเพื่อจะได้ทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายๆ เตรียมเนื้อเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าฟังให้มากพอ ให้คุ้มค่ากับเวลาที่ผู้ฟังสละเวลามาฟัง จะทำอย่างไรให้การนำเสนอน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ จะทำอย่างไรให้การนำเสนอได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ รวมถึงการพิจารณาเลือกเครื่องมือในการนำเสนอให้เหมาะสม เช่น จะใช้โปรแกรมอะไรนำเสนอ หรือจะใช้เครื่องมืออะไรเพิ่มเติมเพื่อทำให้การนำเสนอน่าสนใจ เช่น กราฟ (graph), แผนภูมิ (chart) หรือ Infographic อะไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนวันนำเสนอ (โดยเฉพาะถ้าเป็นงานสำคัญ ขั้นตอนนี้จะมีความสำคัญมาก) เช่น การแต่งตัว การยืน การนั่ง การฝึกท่าทาง-คำพูด-น้ำเสียงในการนำเสนอ รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้ครบถ้วน และควรทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนวันนำเสนอด้วยว่า อุปกรณ์ที่ต้องใช้สามารถใช้งานได้อย่างดีไม่มีปัญหา โดยเฉพาะพวกสายต่อพ่วงต่างๆ ที่มีหลายแบบ ควรต้องตรวจสอบให้ดีว่า ห้องประชุมหรือสถานที่ที่คุณจะไปนำเสนอนั้นเป็นอุปกรณ์ประเภทไหน สามารถใช้งานกับอุปกรณ์หรือโน้ตบุ๊กของคุณได้หรือไม่