articles

ข้อมูลและเรื่องน่ารู้

Select years
to see our articles

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

กลยุทธ์สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจสู่ความสำเร็จ

December 11, 2018

การที่บุคลากรในองค์กรจะมีใจทุ่มเทในการทำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ กลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญในการทำให้พนักงานและผู้บริหารในระดับต่างๆ ทำงานและภาระกิจต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพก็คือ “การสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการทำงาน” เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ 5 ประการนี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจไปสู่ความสำเร็จ

1. สร้างความเชื่อใจและไว้วางใจในตัวของคนเป็นผู้นำทีม หากคุณเป็นผู้นำทีม ไม่ว่าในระดับใดก็ตาม เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องทำให้คนที่เป็นลูกน้องเชื่อใจคุณ เช่น เชื่อในความสามารถของคุณ เชื่อในความรักและปรารถนาดีของคุณต่อลูกน้อง และที่สำคัญ คือความไว้วางใจในตัวคุณ โดยเฉพาะยามเกิดปัญหาต่างๆ ว่าคุณจะไม่ทอดทิ้งและพร้อมจะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้นให้อย่างเต็มที่

2. คนแต่ละคนมีความแตกต่าง การสร้างแรงจูงใจจึงต้องเข้าใจถึงนิสัย ความต้องการ และศักยภาพของลูกน้องแต่ละคน เพราะในการมอบหมายงาน การสอนงาน หรือการคัดเลือกคนให้ไปทำงานในตำแหน่งต่างๆ ควรจะต้องพิจารณาและเลือกใช้วิธีให้เหมาะสมกับคนแต่ละคน ยิ่งคุณเข้าใจลูกน้องได้ลึกซึ้งเท่าไหร่ คุณก็จะรู้วิธีที่จะพูดและกระตุ้นการทำงานของลูกน้องแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ลูกน้องเต็มใจในการทำงานนั้นๆ อย่างเต็มที่

3. สร้างบรรยากาศที่ช่วยสร้างแรงจูงใจ การตำหนิ และการวิจารณ์ในทางเสียหาย ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในระยะยาว เพราะมันจะบั่นทอนกำลังใจของคนทำงาน เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น การแก้ไขที่ถูกต้องก็คือการค้นหาที่สาเหตุ ไม่ใช่การค้นหาคนผิด นอกจากนั้นการสร้างบรรยากาศในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานก็คือ การพูดจากันด้วยคำพูดที่สร้างสรรค์และให้กำลังใจกัน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคี

4. ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย แต่เป็นไปได้ การตั้งเป้าหมายที่สูงจนเกินไขว่คว้า ไม่ใช่การตั้งเป้าหมายที่ถูกต้อง เพราะหากเป้าหมายที่คุณตั้งไว้นั้น มันไม่ได้ตั้งอยู่บนความเป็นจริง คนทำงานก็จะขาดความตั้งใจที่จะทำ เพราะไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ เช่น ตั้งเป้าต้องการเป็นที่ 1 ในปีนี้ ทั้งที่บริษัทอยู่ในอันดับที่ 4, ตั้งเป้าเติบโต 40% ในขณะที่องค์กรขาดความพร้อมมากมาย ดังนั้น การตั้งเป้าหมายจะต้องไม่สูงและต้องไม่ต่ำจนเกินไป ท้าทายแต่เป็นไปได้

5. ให้ผลตอบแทนที่ยุติธรรม คนที่มีความตั้งใจทำงาน มีผลงานดี ควรได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าคนที่ไม่ตั้งใจทำงาน และมีผลงานไม่ดี เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ดังนั้น ในการพิจารณาเรื่องการปรับเงินเดือน ปรับตำแหน่ง หรือโบนัสประจำปี จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ต้องพิจารณาให้ละเอียดและยุติธรรม