articles

ข้อมูลและเรื่องน่ารู้

Select years
to see our articles

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

การบริหารโครงการและการจัดการความเสี่ยง

December 11, 2018

การจัดการกับความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญในการทำงาน โดยเฉพาะกับการบริหารโครงการต่างๆ เพราะโครงการต่างๆ มักมีความซับซ้อนหรือมีความไม่แน่นอนอยู่เสมอ การใช้หลักการของ The Risk Impact / Probability Chart จะช่วยให้คุณบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าและทันท่วงทีหากเกิดปัญหาหรือความเสี่ยงขึ้น

หลักการของ The Risk Impact / Probability Chart มองความเสี่ยงใน 2 มิติ โดยส่วนแรก คือ Probability หรือโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยง ส่วนที่สอง คือ Impact หรือ ผลกระทบหรือความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงนั้นๆ

RiskMgt.jpg 

ตัว Chart นี้จะให้เราพิจารณาความเสี่ยงใน 2 มิติ ดังกล่าว โดยแกนแนวตั้ง เป็นแกนแสดงระดับโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ส่วนแกนแนวนอน เป็นแกนที่แสดงถึงความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แล้วให้คะแนนหรือกำหนดความสำคัญในแต่ละมิติ เพื่อจะได้จัดลำดับความเสี่ยงทีจะเกิดขึ้นว่าอยู่ในระดับใด โดยจะขอยกตัวอย่างดังนี้

Low Impact / Low Probability: ความเสี่ยงที่อยู่ในช่องนี้ เป็นความเสี่ยงที่ต่ำและมีผลกระทบน้อยมาก ซึ่งคุณไม่ต้องกังวล

Low Impact / High Probability: ความเสี่ยงที่มีผลกระทบน้อย แต่มีโอกาสที่จะเกิดสูง ซึ่งคุณไม่ต้องกังวลมากนัก แต่ก็ควรหาทางป้องกันไว้ถ้าทำได้

High Impact / Low Probability: ความเสี่ยงที่มีผลกระทบรุนแรง แต่มีโอกาสที่จะเกิดต่ำ ความเสี่ยงนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องเตรียมแผนรับมือไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหากความเสี่ยงนี้เกิดขึ้น

High Impact / High Probability: ความเสี่ยงที่มีผลกระทบรุนแรง และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงมาก ความเสี่ยงนี้เป็นความเสี่ยงที่คุณต้องให้ความใส่ใจมากที่สุด และต้องเตรียมแผนในการรับมือไว้ให้รอบด้าน เพื่อหาทางป้องกันหรือหาทางลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด