articles

ข้อมูลและเรื่องน่ารู้

Select years
to see our articles

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และวิธีการจัดการ

February 21, 2019

ธุรกิจที่ผลิตสินค้า ควรจะต้องเข้าใจในเรื่องวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพราะไม่มีสินค้าใดที่จะขายได้ดีและยั่งยืนไปตลอดกาล (ซึ่งก็รวมถึงธุรกิจด้านบริการได้ด้วยเช่นกัน) การเติบโตของยอดขายและรายได้จะต้องมีการขึ้นและลงตามช่วงเวลาหนึ่งๆ

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 5 ช่วง ดังนี้

Development (ช่วงพัฒนาสินค้า / ปรับปรุงสินค้าใหม่) เป็นช่วงพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ซึ่งต้องอาศัยการวิจัยหรือเก็บข้อมูลต่างๆ จากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในช่วงนี้จึงมีแต่ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ยังไม่มีรายได้ใดๆ เข้ามา ดังนั้น เจ้าของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กต้องระวังในเรื่อง Cash-Flow ให้ดี

Introduction (ช่วงแนะนำสินค้าสู่ตลาด) เมื่อสินค้าได้รับการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การแนะนำสินค้าเข้าสู่ตลาด ในช่วงนี้ปัจจัยสำคัญก็คือ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สำหรับโลกธุรกิจในปัจจุบันนี้จะต้องพิจารณาเลือกใช้สื่อทั้ง Offline และ Online ให้เหมาะสมกับธุรกิจและกลุ่มลูกค้า

Growth (ช่วงสินค้ากำลังเติบโต) เมื่อสินค้าเข้าสู่ตลาดระยะหนึ่งแล้ว และถ้าหากได้รับการตอบรับที่ดี สินค้าจะเข้าสู่ช่วงการเติบโต ช่วงนี้ยอดขายและรายได้จะเติบโตกว่าเดิมมาก แต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันจากคู่แข่งก็จะเริ่มสูงขึ้นและรุนแรงขึ้น การพยายามขยายส่วนแบ่งตลาดให้เพิ่มมากขึ้น หรือการพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ให้ได้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในช่วงนี้

Maturity (ช่วงสินค้าเติบโตเต็มที่) เมื่อยอดขายเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ ถึงระดับหนึ่ง ธุรกิจจะเริ่มพบว่ายอดขายเริ่มทรงตัว ซึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่จะแสดงให้เห็นว่าสินค้ากำลังเข้าสู่ช่วงเติบโตเต็มที่แล้ว สิ่งที่ธุรกิจควรพิจารณาหรือควรดำเนินการในช่วงนี้ก็คือ การพยายามปรับปรุงสินค้าให้มีคุณภาพและบริการให้ดียิ่งขึ้น หรือพยายามลดต้นทุนลง ในขณะเดียวกันก็ต้องเริ่มพิจารณาเรื่องการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อมาทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อมาเพิ่มเติมในตลาด

Decline (ช่วงสินค้าเริ่มชะลอตัวหรือตกต่ำ) ในช่วงนี้ธุรกิจจะพบว่ายอดขายเริ่มตกลงเรื่อยๆ กำไรขั้นต้น (Margin) เริ่มลดลงเรื่อยๆ ธุรกิจจึงควรพิจารณาว่า สินค้านี้ควรจะยังคงขายต่อไป หรือควรจะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาทดแทน เพื่อกระตุ้นหรือสร้างตลาดใหม่ทดแทนสินค้าเดิมหรือไม่