articles

ข้อมูลและเรื่องน่ารู้

Select years
to see our articles

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

ผู้นำ 4 แบบ การบริหาร 4 สไตล์

December 21, 2018

ระบบการบริหารแบบลิเคอร์ท (Likert’s management systems) ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1960 ซึ่งช่วยตัวผู้บริหารเองได้พิจารณาตัวเองว่าเป็นผู้บริหารแบบใด เพื่อจะได้เห็นข้อดีข้อเสียของวีธีการบริหารของตนเอง โดยได้แบ่งผู้บริหารออกเป็น 4 ประเภท โดยให้ความสำคัญกับเรื่องความสัมพันธ์, ความมีส่วนร่วม, บทบาทการเป็นผู้จัดการ และการบังคับบัญชา

แบบที่ 1: แบบเผด็จการ ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความเห็นลูกน้อง มักใช้ความเชื่อของตัวเองเป็นหลัก การสั่งงานมักจะเป็นแบบบนลงล่างเป็นหลักไม่ต้องการคำปรึกษา ไม่ค่อยใส่ใจกับความรู้สึกของลูกน้อง ชอบการควบคุม

แบบที่ 2: แบบกึ่งเผด็จการ ผู้บริหารแบบนี้ยังเป็นผู้บริหารที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองมาก เปิดใจรับฟังความเห็นจากลูกน้องบ้างเป็นครั้งคราว จึงยินดีรับฟังความเห็นบ้างเมื่อต้องการ แต่ลูกน้องส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยกล้าเสนอความเห็นมากนัก ผู้บริหารแบบนี้จะนิยมทั้งวิธีใช้การลงโทษและการให้รางวัลเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ

แบบที่ 3: แบบปรึกษาหารือร่วมกัน ผู้บริหารแบบนี้ยอมรับความคิดเห็นจากลูกน้องค่อนข้างมาก แต่มักเป็นผู้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่คิดว่าใช่เองในตอนสุดท้ายที่ต้องตัดสินใจ การสื่อสารมีทั้งแบบบนลงล่างและแบบล่างขึ้นบน เปิดรับให้ระดับล่างสื่อสารขึ้นมาข้างบนได้บ้าง การจูงใจทีมมักใช้วิธีการให้รางวัลมากกว่าการลงโทษ

แบบที่ 4: แบบให้ความเชื่อมั่นในทีม รับฟังความเห็นแบบเปิดกว้าง ผู้บริหารแบบนี้มักเป็นคนที่มีจิตใจเปิดกว้าง พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากลูกน้องและจากทีมงานอย่างเต็มที่ เพราะผู้บริหารแบบนี้จะเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรับผิดชอบในงานและมีความตั้งใจในการทำงานเป็นทีม คนทำงานด้วยจึงมีอิสระในการคิดและในการนำเสนอได้อย่างเต็มที่ ทำให้บรรยากาศในการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น