articles

ข้อมูลและเรื่องน่ารู้

Select years
to see our articles

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015

ไม่มีข้อมูล

November 08, 2018

หากต้องการความก้าวหน้า ทำงานหนักอย่างเดียวคงไม่พอ เพราะเวลาบริษัทหรือหน่วยงานใดๆ ก็ตาม ต้องการโปรโมทหรือเลื่อนตำแหน่งให้กับใคร หัวหน้างานไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการทั่วไป หรือกรรมการผู้จัดการ ฯลฯ คงต้องเลือกคนที่ทำงานได้ดี มีผลงานดี และเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากหัวห…

November 07, 2018

ไม่ว่าคุณจะทำงานเก่งอย่างไร แต่คุณก็ยังสามารถพัฒนาศักยภาพของคุณให้ดีขึ้นเก่งขึ้นได้อยู่เสมอ อย่าทำตัวเป็น “น้ำเต็มแก้ว” ที่ปิดการยอมรับสิ่งใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ และคำแนะนำต่างๆ เพราะนั่นจะเป็นสิ่งสกัดกั้นคุณไม่ให้คุณได้พัฒนาต่อไป

November 07, 2018

3 ขั้นตอนในการนำเสนองานให้ปัง ในชีวิตการทำงาน หลายครั้งคุณคงได้มีโอกาสนำเสนองานต่อที่ประชุม นำเสนองานต่อหัวหน้างาน หรือต่อผู้บริหาร ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นการเสนองานภายในองค์กรเอง หรือการนำเสนองานภายนอกองค์กร เช่น นำเสนองานกับลูกค้า ทำอย่างไรจะให้การนำเสนองานของคุณน่าสนใจและประทับใจคนฟัง และได้ผลสัมฤทธิ์ตา…

October 01, 2018

เชื่อว่าคนทำงานในองค์กร พนักงานในฝ่ายงานต่างๆ คงเคยประสบกับปัญหาเรื่องการเมืองในองค์กรกันมาบ้าง ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะหากบริษัทหรือองค์กรก่อตั้งมานาน แนวโน้มของการเมืองในองค์กรจะยิ่งมีมาก มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันภายในเป็นหลายกลุ่มหลายมุ้ง มีการขัดแข้งขัดขากัน หรือมุ่งทำลายกัน ซึ่งจะมีผลกระทบกับประสิทธ…

September 28, 2018

หลายๆ คนคิดว่าคนที่เป็นผู้นำคือคนที่เก่ง คนที่ทำงานหนัก เพื่อจะได้นำพาองค์กรเติบโต เดินไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว นอกจากความสามารถและความทุ่มเทในการทำงานที่คนเป็นผู้นำจำเป็นต้องมี ยังมีทักษะที่สำคัญยิ่งอีกทักษะหนึ่ง ที่ผู้นำที่ประสบความสำเร็จควรต้องมี ซึ่งหากผู้นำคนใดสามารถทำได…

September 22, 2018

ปัจจัยสำคัญยิ่งปัจจัยหนึ่งในการทำให้องค์กรก้าวหน้าก็คือ พนักงาน องค์กรจึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ไม่ว่าในยามเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีก็ตาม การพัฒนาพนักงานสามารถทำได้หลายวิธี และการฝึกอบรมก็เป็นวิธีหนึ่งที่สำคัญและจำเป็น