CSR

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคมปี 2561

- ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้

- เงินสนับสนุน โครงการเกษตรอินทรีย์

- เงินสนับสนุน โครงการโรงเพาะเห็ด

- เงินสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน

- เงินสนับสนุนทุนพัฒนาครู