CSR

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคมปี 2559

1. โครงการทำนาข้าวปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้มีชีวิต

3. ลานเล่นกลางแจ้งพัฒนาสมอง (BBL)

4. โครงการพัฒนาห้องเรียนภาษาอังกฤษ

 2559csr.png