หลักสูตรฝึกอบรม IOP Innovation Leaders (Certificate Training Program)

1438 1438 people viewed this event.

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสมัครหลักสูตรฝึกอบรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS Academy of Management) กำหนดจัดหลักสูตรฝึกอบรม IOP Innovation Leaders ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่าน Zoom Application หลักสูตรสำหรับผู้นำนวัตกรรมในองค์กร ร่วมเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมในมิติต่างๆ อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมนี้จะได้รับประกาศนียบัตร (e-Certificate)

Module

I. Innovative Organization Model (IOM)

 • เรียนรู้โมเดลการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรที่จะทำให้เข้าใจภาพรวมของการพัฒนานวัตกรรมในระดับองค์กร อันจะนำไปสู่การสร้างความเติบโตใหม่ได้อย่างยั่งยืน
 • เรียนรู้กับกรณีศึกษาองค์กรต้นแบบของไทย ที่ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่นจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

II. Innovation Management in Strategy

 • การจัดการนวัตกรรมระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการกำหนดภาพรวมในการขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรบนฐานของนวัตกรรม
  INNOVATION STRATEGY & BUSINESS FOCUS

III. Innovation Management in Operation

 • การจัดการนวัตกรรมระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการกำหนดกระบวนการและแนวทางการดำเนินงานที่นำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทางนวัตกรรมขององค์กร
  PROCESS & INNOVATION RESULT

IV. Innovation Management in Foundation

 • การจัดการนวัตกรรมระดับสนับสนุน ซึ่งเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความสามารถที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานและสร้างความยั่งยืนด้านนวัตกรรม
  PEOPLE, KNOWLEDGE, CULTURE & RESOURCE

Speakers

 • ดร.รณกร ไวยวุฒิ, School of Integrated Innovation, CU
 • ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ, College of Management Mahidol University
 • รศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม, School of Human Resource Development, NIDA
 • ดร. นเรนทร์ ชุติจิรวงศ์, Deloitte Thailand
 • ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์, Innovation Foresight Institute, NIA
 • ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ, TRIS Academy of Management
 • คุณบังอร สุวรรณมงคล, MD & Founder Hummingbirds Consulting
 • คุณอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล, Career for the Future Academy, NSTDA

 

Date : วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00-16.00 น.
Platform : Virtual Conference ผ่าน Zoom Application
ไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดองค์กรละ 2 ท่าน และจะปิดรับสมัครเมื่อที่นั่งเต็มจำนวน
โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัคร

ท่านยังสามารถดูรายละเอียดงานสัมมนา Download Brochure หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อีเมล trisacademy@tris.co.th 
คุณมณฑ์ชนก M: 088-916-6915
คุณพลอยณิชชา M: 098-465-4429

 

Download Brochure

Event registration closed.
 

Date And Time

26-Aug-2021 at 09:00 to
27-Aug-2021 at 16:00
 

Registration End Date

20-Aug-2021
 

Location

Online Event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends