WE ARE
TRIS CORP.

Idea-Solution-Performance

BEGIN
SCROLLING

Who we are

Who we are

รู้จักทริส 

 

          จากเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทย กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันจัดอันดับเครดิตของไทยขึ้น คือ บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (ทริส) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้ให้ความเห็นชอบให้ทริสเป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตแห่งแรกของไทย ในปี 2536 

        ทริสได้ขยายสู่ ธุรกิจประเมินผลการดำเนินงาน (Performance Evaluation) ซึ่งพัฒนามาจากองค์ความรู้พื้นฐานของการจัดอันดับเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร โดยทริสได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และในปี 2546 ได้ขยายสู่การประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานราชการภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร) และหน่วยงานอื่นๆในภาคเอกชน ปัจจุบันทริสเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ พัฒนาองค์กร โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยสนับสนุน

นวัตกรรม

Values

ปรัชญาการทำงาน

ด้วยความมุ่งมั่นในการบรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทริสยึดมั่นในปรัชญาการทำงานโดยคำนึงถึงค่านิยมหลัก 3 ประการ

Consulting at its best

High Caliber

บุคลากรทริสมีประวัติการศึกษา ศักยภาพ ประสบการณ์ และความสามารถที่สูง เพื่อให้บริการของทริสในงานต่างๆ เป็นมาตรฐานในระดับสากล ขณะเดียวกัน ทริสให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในรูปแบบต่างๆและปลูกฝังปรัชญา และแนวคิดการให้การบริการที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

High Quality

คุณภาพผลงานของทริสจะเป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ทริสได้รับความเชื่อมั่นให้เป็นที่ปรึกษารับผิดชอบโครงสร้างที่สำคัญของประเทศ รวมถึงบริษัท หน่วยงานชั้นนำต่างๆนอกจากนี้ ทริสยังมีงานวิจัย และงานที่ปรึกษศาสนับสนุนรางวัลต่างๆ ระดับชาติ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพงานของทริสที่อยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ

Heartful Service

การให้บริการด้วยจิตสำนึก และจิตใจต่อลูกค้าอย่างแท้จริงเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่ทริสปลูกฝัง และให้ความสำคัญเสมอมา การสื่อสารระหว่างกัน และพร้อมร่วมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของลูกค้าในทุกด้านบนความเชื่อว่าความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของทริสด้วยเช่นกัน

Services

บริการของทริส

ทริสมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กรต่างๆ ของประเทศ โดยการเป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน 

อ่านต่อ

Customers

ลูกค้าบางส่วนของทริส

ที่ผ่านมา ทริสได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานชั้นนำ ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ

Achievements 

ผลงานความสำเร็จ

2536

ทริส (บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด) จัดตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตแห่งแรกของไทย เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2536.

2538

ทริสขยายธุรกิจสู่การประเมินผลการดำเนินงาน (Performance Evaluation) โดยพัฒนาองค์ความรู้มาจากพื้นฐานการจัดอันดับเครดิตและกระทรวงการคลังมอบหมายให้ทริสเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในระบบประเมินผลของกระทรวง.

2546

ทริสขยายขอบเขตเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานราชการภายใต้สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) องค์กรอิสระ และหน่วยงานอื่นๆ ในภาคเอกชน

2551

ครบรอบ 15 ปีของการก่อตั้ง ทริสเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด เป็น บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ทริสเป็นที่ปรึกษาของตลาดหลักทรัพย์ในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตัดสินให้รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นในด้านต่างๆ (SET Awards)

2557

ทริสขยายธุรกิจให้บริการจัดฝึกอบรม (Public Training) ภายใต้ชื่อสถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management :TAM) เปิดตัวด้วยหลักสูตรแรก คือ Project Management