SHAREHOLDERS

รายชื่อผู้ถือหุ้น

46.33%
กลุ่มธนาคารพาณิชย์
13.52%
ธนาคารออมสิน
13.34%
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.81%
กลุ่มบริษัทเงินทุน และหลักทรัพย์
5.00%
กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน
5.00%
กลุ่มบริษัทประกันชีวิต
5.00%
กระทรวงการคลัง
5.00%
McGraw hill asian holding (Singapore) pte. ltd