CAREER

ร่วมงานกับทริส

 

ทำงานที่ทริส

ทริส ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านการประเมินผลการดำเนินงาน และที่ปรึกษาธุรกิจด้านต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และบริษัทเอกชน ด้วยบุคคลากรที่ High Caliber ทั้งในด้านประวัติการศึกษา ศักยภาพ ประสบการณ์ และความสามารถที่สูง เพื่อให้บริการของทริสในงานต่างๆ มีความเป็นมาตรฐานสากล

ทริส ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานทุกระดับพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในรูปแบบต่างๆ และปลูกฝังปรัชญาและแนวคิดในการให้บริการที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง บุคคลากรที่ทริสจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นอย่างดี 

สำนักงาน ของทริส ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ บนชั้น 18 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ การเดินทางมาที่ Office ของ ทริส มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว เพราะติด   BTS สถานีศาลาแดง และ MRT สถานีสีลม 

สวัสดิการสำหรับพนักงาน

ทริส มีนโยบายจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถ ดำรงสถานภาพตามมาตรฐานอันเหมาะสมกับระดับงานเพื่อให้พนักงานไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้วยตนเองมากเกินไป ซึ่งสวัสดิการที่จ่ายเป็นเงินนั้นไม่ถือเป็นค่าจ้าง แต่เป็นเงินหรือสิทธิประโยชน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน  หรือเกี่ยวกับการทำงาน โดยมีสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1.โบนัส (ตามผลประกอบการ)

2.ประกันชีวิต 36 เท่าของเงินเดือน

3.ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก 

4.ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน 

5.ค่าทำฟัน

6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

7.ค่าครองชีพ

8.สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี

9.ค่าอาหารนอกเวลาทำงาน

10.Outing ประจำปี

นอกจากนี้ทริสมีสวัสดิการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย, ปรับเงินเดือนประจำปี, การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) หรือ CSR เป็นสิ่งที่องค์กรทั่วโลกให้ความสนใจในปัจจุบัน การทำกำไรสูงสุดไม่ใช่เป้าหมายหลักของธุรกิจอีกต่อไป การที่องค์กรจะประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนั้น จะต้องตอบแทนสังคมด้วย

ทริส ให้ความสำคัญกับ CSR มาตลอด และได้ยึดถือปฏิบัติเสมอมา รวมทั้งปลูกฝังจนกลายเป็นส่วนหนึ่ง ในจิตสำนึกของพนักงานทริสทุกคน ที่พร้อมนำแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตของตนเองอยู่เสมอ ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาการทำ CSR ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรม Outing ประจำปี

ทริสมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี (Outing) โดยพาพนักงานไปท่องเที่ยวดูงานทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกปีนั้น  เพื่อสร้างความรักความผูกพันในองค์กรให้กับพนักงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งเพื่อแสดงความขอบคุณต่อพนักงานที่ได้ทุ่มเททำงานหนักมาตลอดปี