News and events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016

July 13, 2018

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงโครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ให้กับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ (กลางขวา) อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนางสดศรี พงษ์อุทัย (กลางซ้าย) รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนางสาวบงกช นุตพงษ์ (…

July 03, 2018

SET Awards 2018 : Best Securities Company Awards

December 21, 2017

ดร. ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน เป็นการขอบคุณที่นำเสนอข่าวของทริส คอร์ปอเรชั่น ด้วยดีตลอดมา