News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016

ดร. ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

January 4, 2017

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ได้ต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. อรรชกา สีบุญเรือง โดย ดร. ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ในฐานะ Strategic partner ด้านการสร้าง Innovation capability ได้ร่วมต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลตอบข้อซักถามถึงการพัฒนาด้านการจัดการนวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียนและรัฐวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศ