News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
Image Not Found.

ทริสเข้าแสดงความยินดีผอ.สสปน.หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ ผู้บริหาร บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) และคณะเข้าแสดงความยินดีต่อผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ในวาระที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

June 14, 2017

     เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560  คุณจตุพิธ ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสายงานที่ปรึกษา เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานของทริส เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีต่อ คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา   ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงผลการดำเนินงานของ สสปน.ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและทิศทางการดำเนินงานในอนาคต                                                  

     ทั้งนี้ ทริสได้รับความไว้วางใจจาก สสปน. ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการฯ และจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560