News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มอบหมายให้บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) เป็นผู้จัดงานการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขา ให้แก่รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยโดยได้รับเกียรติจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

June 30, 2017