News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016

สถาบันวิทยาการจัดการนำคณะผู้บริหารของธนาคารออมสินศึกษาดูงานที่ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

May 29, 2017

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำคณะผู้บริหารของธนาคารออมสินศึกษาดูงานที่ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรชั้นนำในด้านการบริหารจัดการองค์กรและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม และวันที่ 7 มิถุนายน 2560