News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016

ทริส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต”

July 13, 2018

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงโครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ให้กับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ (กลางขวา) อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนางสดศรี พงษ์อุทัย (กลางซ้าย) รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนางสาวบงกช นุตพงษ์ (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ณ ห้องหลานหลวง ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน (สวยงาม เข้าใจง่าย ทันสมัย) สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และแนวทางการดำเนินการของสำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้ง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558