News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016

ทริส คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ QUIZZBIZZ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้แบบพกพา (MOBILIZED KNOWLEDGE)

May 29, 2017

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ทริส คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ QUIZZBIZZ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้แบบพกพาผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนให้กับคณะอาจารย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่างๆ โดยมีผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระบบอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น