News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016

SET AWARDS 2017

May 25, 2017

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดงาน SET Awards 2017 ขึ้นในปีนี้  เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ โดย ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS) ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลรางวัลนั้น จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับการพิจารณารางวัล และขอความร่วมมือให้ข้อมูลสนับสนุนการประมวลผลรางวัลต่างๆ ดังนี้

 

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล SET AWARDS 2017 (CRITERIA)

 

การสมัครเข้าร่วมพิจารณารางวัล

1. บริษัทจดทะเบียน

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น (LISTED)

1.1.   รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) สมัครเข้าร่วมรับการพิจารณารางวัล โดยให้ข้อมูลดังรายละเอียดของแบบสอบถาม (PDF1) ด้วยการบันทึกผ่านระบบ Online ที่  >> Listed System <<

1.2.   รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) สมัครเข้าร่วมรับการพิจารณารางวัล โดยให้ข้อมูลดังรายละเอียดของแบบสอบถาม (DOCX1)

2. บริษัทหลักทรัพย์/บริษัทให้บริการอนุพันธ์

2.1.   รางวัลรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities Company Awards) สมัครเข้าร่วมรับการพิจารณารางวัล โดยให้ข้อมูลดังรายละเอียดของแบบสอบถาม (DOCX2) สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ และแบบสอบถาม (DOCX3) สำหรับบริษัทให้บริการอนุพันธ์ รวมทั้งกระจายและรวบรวมแบบสอบถาม (PDF2) สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ และแบบสอบถาม (PDF3) สำหรับบริษัทให้บริการอนุพันธ์ จำนวน 30 ชุด ให้กับลูกค้า

2.2.   รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) สมัครเข้าร่วมรับการพิจารณารางวัล โดยให้ข้อมูลดังรายละเอียดของแบบสอบถาม (DOCX1)

3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

3.1.   รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) สมัครเข้าร่วมรับการพิจารณารางวัล โดยให้ข้อมูลดังรายละเอียดของแบบสอบถาม (DOCX1)

4.บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน

4.1.   รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน (Best Deal of the Year Awards) สมัครเข้าร่วมรับการพิจารณารางวัล โดยให้ข้อมูลดังรายละเอียดของแบบสอบถาม (DOCX4)

การให้ข้อมูลสนับสนุนการประมวลผลรางวัล

  1. บริษัทหลักทรัพย์/บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน/บริษัทประกันภัย/ประกันชีวิต/สำนักงานประกันสังคม/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ/ธนาคารออมสิน ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ด้วยการบันทึกผ่านระบบ Online ที่  >>User System<<
  2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน/บริษัทประกันภัย/ประกันชีวิต/สำนักงานประกันสังคม/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ/ธนาคารออมสิน ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณารางวัลรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities Company Awards) ด้วยแบบสอบถาม (PDF4)

 

(ไฟล์แนบและลิงค์)

CRITERIA CRITERIA_SA2017

LISTED LISTED_SA2017

PDF1 QN-IR

PDF2 USER-SECU

PDF3 USER-TFEX

PDF4 USER-INST

DOCX1 QN-INNO

DOCX2 QN-SECU

DOCX3 QN-TFEX

DOCX4 QN-DOY

LINK1 Listed System

LINK2 User System