articles

ข้อมูลและเรื่องน่ารู้

Select years
to see our articles

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016

SET AWARDS 2018

May 28, 2018

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดงาน SET Awards 2018 ขึ้นในปีนี้  เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ โดย ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS) ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลรางวัลนั้น จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับการพิจารณารางวัลต่างๆ ดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล SET AWARDS 2018 CRITERIA_SA2018.pdf

 

1. การสมัครเข้าร่วมพิจารณารางวัล

1.1 รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards)
สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองเบื้องต้น LISTED_SA2018.pdf
ให้ข้อมูลดังรายละเอียดของแบบสอบถาม QN_IR.pdf ด้วยการบันทึกผ่านระบบ Online ที่ IR Listed

1.2 รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards)
สำหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์/บริษัทให้บริการอนุพันธ์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ให้ข้อมูลดังรายละเอียดของแบบสอบถาม INNO_APP2018.pdf

1.3 รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน (Best Deal of the Year Awards)
สำหรับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน
ให้ข้อมูลดังรายละเอียดของแบบสอบถาม QN_DOY.docx

 

2. การสอบถามความคิดเห็นนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน

2.1 รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards)
Investor Relations Questionnaire for Analysts/Institutional Sales/Fund Managers/Insurances
ให้ข้อมูลดังรายละเอียดของแบบสอบถาม QN_USER.pdf ด้วยการบันทึกผ่านระบบ Online ที่ IR User