News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016

TRIS ลงนาม MOU สร้างความเข้มแข็งธุรกิจบริการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

March 7, 2017

MOU พัฒนาธุรกิจ : บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS) ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท (NTinfonet) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการส่ง้สริม สนับสนน และพัฒนาธุรกิจบิรการให้กับองค์กรต่างๆ โดยมี ไวฑูรย์ โภคาชัยพฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น สมชัย ชัยสกุลสุรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท และ สรุเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการจัดการ ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น