กรรมการผู้จัดการ

President

สมพร จิตเป็นธม

กรรมการผู้จัดการ

CEO's Message

ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นปีหลากวิกฤต (Crisis year) ที่ทุกคนเห็นตรงกันว่าเป็นปีแห่งความยากลำบากของคนไทยและหลายประเทศทั่วโลก ทั้งสงครามไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ประชากรโลกติดเชื้อและล้มตายจำนวนมาก อีกทั้งยังส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ การดำเนินชีวิตของเราทุกคน และส่งผลกระทบต่อเนื่องทบทวีคูณของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ที่มาบรรจบกัน ปัจจัยหลักที่ทำให้ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) เติบโตยั่งยืนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความผันผวนรอบด้าน คือการปรับตัวและการพัฒนาสิ่งใหม่อยู่เสมอ ซึ่งไม่เพียงแต่ก้าวตาม และต้องก้าวนำในการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทริสได้พยายามผลักดันและกระตุ้นพนักงานในองค์กรให้สร้างสรรค์แนวคิด ไอเดียใหม่ ๆ ในการทำงานอยู่เสมอ โดยนำเทคโนโลยี การจัดการความรู้ และนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น การพัฒนาต่อยอดการทำงานเพื่อช่วยยกระดับการทำงานให้มีมาตรฐาน การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าของทริส

ปี 2564 นี้ ทริสจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 28 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทความพยายามอย่างต่อเนื่องและเต็มความสามารถ แม้อยู่ภายใต้สถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีทั้งความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ (VUCA) ในการดำเนินการตามกลยุทธ์ของบริษัท และรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการนำ Digital Technology เข้ามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนขององค์กร (Digital Transformation) การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้มีกระบวนการบริการและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่หลายหลากของลูกค้า การส่งเสริมให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมและมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางขององค์กรเพื่อรองรับการขยายและการเติบโตของบริษัทฯ และระบบเศรษฐกิจในอนาคต รวมถึงยึดมั่นการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะอำนวยประโยชน์ทั้งต่อทริส ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ในนามคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ขอขอบคุณในความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากทั้งผู้ถือหุ้น พันธมิตร ลูกค้า หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุนทริสเป็นอย่างดีเสมอมา ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดำเนินกิจการธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตลอด ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ ขอให้มั่นใจว่าทริสจะดำเนินธุรกิจและบริหารงานให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ เพื่อการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน มุ่งสู่การเป็น To be one of the best consulting firm in Thailand
© 2022 TRIS Corporation Limited
cross