News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล รุ่นที่1

December 13, 2018

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ทำการวิเคราะห์ระบบการจัดทำตัวชี้วัดและความเหมาะสมของการกำหนดตัวชี้วัด และนำมาจัดทำเป็นหลักสูตรอบรมให้บุคลากรของสำนักงานกองทุนสนับสุนนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งหมด 4 รุ่น ผู้บริหาร 2 รุ่น เจ้าหน้าที่ 2 รุ่น พร้อมทั้งฝึกปฏิบัตกำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ เข้าใจ และนำไปใช้ประโยชน์ได้