News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมกับบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัดได้จัดสัมมนาบทบาทผู้นำสู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

September 4, 2015

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ร่วมกับบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัดได้จัดสัมมนาบทบาทผู้นำสู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน
(How do leaders sustain their organization's performances?) ให้กับผู้บริหารและผู้แทนจากรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 ณ โรงแรม ชาเทรียม ริเวอร์ไซค์ กรุงเทพฯ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และรศ.ดร. อนันต์ชัย คงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและภาวะผู้นำ"