News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

สถาบันวิทยาการจัดการนำคณะผู้บริหารของธนาคารออมสินศึกษาดูงานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

May 29, 2017

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำคณะผู้บริหารของธนาคารออมสินศึกษาดูงานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เกิดความยั่งยืน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในองค์รวม เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม และวันที่ 7 มิถุนายน 2560