News and events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015

July 13, 2018

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงโครงการจัด…

July 03, 2018

SET Awards 2018 : Best Securities Company Awards ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดงาน SET Awards 2018 ขึ้นในปีนี้ เพื่อประกาศเก…

May 28, 2018

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดงาน SET Awards 2018 ขึ้นในปีนี้ เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้บริ…

December 21, 2017

ดร. ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน เป็นการขอบคุณที่นำเสนอข่าวของทริส คอร์ปอเ…

December 14, 2017

ทริสแสดงความยินดี นางสาวบงกช นุตพงษ์ Senior Vice President (กลาง) บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) บริษัทที่ปรึกษาด้านการประเมินผลการดำเนินงาน แ…

July 11, 2017

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถวา…