News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เข้าพบกรรมการผู้จัดการ ทริส เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคเอกชน

October 9, 2020

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 คุณธันยพร กริชติทายาวุธ, Executive Director สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เข้าพบคุณสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ  และคุณอาวุธ วรรณวงศ์ ที่ปรึกษา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อหารือแนวทางการประเมินผลด้านสังคมในหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเติบโตระยะยาว