News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

ภาพกิจกรรม After Action Review (AAR) เพื่อการพัฒนางาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

August 11, 2020

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ After Action Review (AAR) เพื่อการพัฒนางาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับบุคลากร/ระดับฝ่ายงานในกระบวนงานที่สำคัญ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563  โดยวิทยากรที่ปรึกษา นำทีมโดย ดร.บุญดี บุญญากิจ