News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

SET Awards 2019 : Best Investor Relations Awards, Best Innovative Company Awards

July 1, 2019

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดงาน SET Awards 2019 ขึ้นในปีนี้  เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ โดย ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS) ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลรางวัลนั้น จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับการพิจารณารางวัลต่างๆ ดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล SET AWARDS 2019 CRITERIA_SETAwards2019.pdf

 

1. การสมัครเข้าร่วมพิจารณารางวัล

 

1.1 รางวัล Best Investor Relations Awards
สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองเบื้องต้น LISTED_SA2019.pdf
ให้ข้อมูลดังรายละเอียดของแบบสอบถาม QN_IR.pdf ด้วยการบันทึกผ่านระบบ Online ที่ IR Listed

1.2 รางวัล Best Innovative Company Awards
สำหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์/บริษัทให้บริการอนุพันธ์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ให้ข้อมูลดังรายละเอียดของแบบสอบถาม
PDF : Innovative Company_SET Awards_2019_ขยายเวลา.pdf 
Word : Innovative Company_SET Awards_2019_ขยายเวลา.docx


2. การสอบถามความคิดเห็นนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน
2.1 รางวัล Best Investor Relations Awards
Investor Relations Questionnaire for Analysts/Institutional Sales/Fund Managers/Insurances
ให้ข้อมูลดังรายละเอียดของแบบสอบถาม QN_USER.pdf ด้วยการบันทึกผ่านระบบ Online ที่ IR User