News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016

หลักเกณฑ์การประเมินผล “บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ”

July 3, 2019

     การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลด้านบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

เอกสาร Download