News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

SET Awards 2019 : BEST DEAL OF THE YEAR

July 1, 2019

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดงาน SET Awards 2019 ขึ้นในปีนี้ เพื่อประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลแก่บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลรางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน (Best Deal of the Year Award) ประจำปี 2019 นั้น

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิจารณารางวัลดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัล SET AWARDS 2019 (หลักเกณฑ์)

การสมัครเข้าร่วมพิจารณารางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม

1. รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน (Best Deal of the Year Award)
สำหรับบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมรับการพิจารณารางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม ขอความอนุเคราะห์บริษัทให้ข้อมูลตามแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ ดังรายละเอียดของแบบสอบถาม