News and Events

ข่าวและเหตุการณ์

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

SET Awards 2018 : Best Securities Company Awards

July 3, 2018

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดงาน SET Awards 2018 ขึ้นในปีนี้ เพื่อประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลแก่บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities Company Awards) ประจำปี 2018 นั้น

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิจารณารางวัลดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัล SET AWARDS 2018 (หลักเกณฑ์)

 

การสมัครเข้าร่วมพิจารณารางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม

1. รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities Company Awards)
สำหรับบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมรับการพิจารณารางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม ขอความอนุเคราะห์บริษัทให้ข้อมูลตามแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ ดังรายละเอียดของแบบสอบถาม (BSS2018)

 

2. รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการอนุพันธ์ (Best Derivatives House Award 2018)
สำหรับบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมรับการพิจารณารางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการอนุพันธ์ ขอความอนุเคราะห์บริษัทให้ข้อมูลตามแบบสอบถามข้อมูลบริษัทสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ดังรายละเอียดของแบบสอบถา (TFEX2018)