TRIS Digital Academy โดย สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ (EA: Enterprise Architecture) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทางการจัดแผนการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมองค์กร โดย ผศ. (พิเศษ) ดร. สันติพัฒน์ อรุณธารี วิทยากรและที่ปรึกษา TRIS Digital Academy

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้นำองค์กร (Risk Management for Enterprise Leaders) ให้กับผู้บริหารระดับสูง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดยวิทยากรที่ปรึกษา ผศ.จรูญ บุญสนอง

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 คุณธันยพร กริชติทายาวุธ, Executive Director สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เข้าพบคุณสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ และคุณอาวุธ วรรณวงศ์ ที่ปรึกษา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อหารือแนวทางการประเมินผลด้านสังคมในหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเติบโตระยะยาว

Social Value International ร่วมกับ Social Value Thailand จัดงาน Social Value Matters 2020 in Bangkok “Leadership for a Truly Sustainable Future” เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ C asean Ratchada เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ชูการขับเคลื่อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนสู่การ "ทำเรื่องสังคม ให้สำคัญ" พร้อมทั้งเปิดตัว Social Value Accelerator 8 องค์กรนำร่องชั้นนำของประเทศ โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่จะผนึกกำลังส่งเสริมขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางสังคม เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

© 2022 TRIS Corporation Limited
cross