สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute: IFI) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management: TAM) ดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร Innovative Organization Program (IOP) หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร รุ่นที่ 3 (Certified Assessor Program-3) มีวัตถุประสงค์พัฒนาผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาให้มีความรู้และความเข้าใจด้านการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อเป็นผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้แนวคิดการจัดการองค์กรนวัตกรรม ภายในองค์กรตามโมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model-IOM) และจะได้เรียนรู้แนวทางการประเมินและบทบาทของผู้ประเมินองค์กร เพื่อสามารถวางแผนการประเมินองค์กรและกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กรที่สอดคล้อง ซึ่งในรุ่นที่ 3 กำหนดจัดในวันที่ 4 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบแบบผสมผสาน (Blended Learning) คือ On-site และ On-line ซึ่งในวันแรกของการเปิดหลักสูตร ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ Managing Director Bold Group Thailand, ดร.รณกร ไวยวุฒิ อาจารย์ วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. และดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น
#NIA
#IFI
#TRISAcademy
#InnovativeOrganizationProgram

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมองค์กร (Innovation Bootcamp) ภายใต้โครงการบ่มเพาะนวัตกร การประปานครหลวง ในรูปแบบ online training ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 21 มิถุนายน 2565 รวมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 11 วัน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการ นวัตกรรมให้กับบุคลากรของ กปน. พร้อมทั้งให้คำปรึกษา เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ผลงาน บริการ หรือการบริหารและวิธีการทำงานใหม่ สอดคล้องตามกรอบการขับเคลื่อนนวัตกรรมขององค์กร โดยทีมวิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy ประกอบด้วย ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ หัวหน้าสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.รณกร ไวยวุฒิ อาจารย์ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

โดยในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 คุณนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ธุรกิจ) การประปานครหลวง และคุณพิศวาท ภาพสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9 การประปานครหลวง ได้ให้เกียรติร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและร่วมเป็นกรรมการพิจารณาผลงานของนักนวัตกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้ารับฝึกอบรมได้บูรณาการแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ตลอดหลักสูตรจัดทำผลงานนวัตกรรม และวิธีการทำงานใหม่ เพื่อสร้างประโยชน์ที่สูงสุดต่อลูกค้า และองค์กรต่อไป

NIA และ TRIS Academy จัดงานสัมมนาเครือข่ายผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรม (Certified Assessor Networking 2022) เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรที่ได้รับการรับรอง NIA ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร และร่วมพูดคุยกับผู้บริหาร สนช. ถึงการร่วมขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรมและความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศ
#NIA
#IFI
#TRISAcademy
#InnovativeOrganizationProgram

TRIS Digital Academy ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP: Business Continuity Plan) ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 เพื่อเรียนรู้แนวคิด หลักการของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ พร้อมฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น โดยวิทยากรที่ปรึกษา TRIS Digital Academy ผศ. (พิเศษ) ดร. สันติพัฒน์ อรุณธารี

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสื่อสารภายในทีมอย่างสร้างสรรค์ (Constructive Communication for Team Engagement) ให้กับบุคลากร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2565 เพื่อเสริมสร้างเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจ และความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ภายในทีม โดยวิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy อาจารย์ภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสื่อสารภายในทีมอย่างสร้างสรรค์ (Constructive Communication for Team Engagement) ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมโดยวิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy อาจารย์ภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์

© 2022 TRIS Corporation Limited
cross