CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP: Business Continuity Plan)

TRIS Digital Academy โดยสถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP: Business Continuity Plan) เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) การจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP: Business Continuity Plan) ตามมาตรฐานสากล สามารถรับมือและขับเคลื่อนองค์กรฝ่าวิกฤตต่างๆ ไปได้อย่างทันท่วงที โดยวิทยากรที่ปรึกษา TRIS Digital Academy ผศ. (พิเศษ) ดร. สันติพัฒน์ อรุณธารี

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross