CLOSE

เครือข่ายและพันธมิตร

Networks & Business Partners

NISE CORP SE
Network of Impact Social

ข้อมูลเครือข่าย

Network of Impact Social Enterprise (NISE) ก่อตั้งเมื่อปี 2011 โดยมุ่งหวังให้เป็น Platform ในการขยายผลสัมฤทธิ์ทางด้านสังคม (Social Impact Scaling) การแก้ไขปัญหาทางสังคม ด้วยวิถีทางธรุกิจและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเชื่อมโยง

ความร่วมมือ

 • ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์
 • ร่วมแลกเปลี่ยนบุคลากร เครื่องมือ ระบบสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีทางวิชาการ
 • ร่วมสนับสนุนและดำเนินการสัมมนา การอภิปราย การประชุม การจัดอบรมหรือกิจกรรมอื่นๆ
 • ร่วมมือกันในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ หรือตามที่ทุกฝ่ายพิจารณาเห็นสมควรหรือเห็นชอบร่วมกัน

SVTH
Social Value Thailand

ข้อมูลเครือข่าย

Social Value Thailand เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Social Value International ในการสร้างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของสังคมระดับโลก

เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยปี  2560 เกิดจากความร่วมมือระหว่าง NISE กับ Social Value International เพื่อเข้าร่วมขบวนการขับเคลื่อนระดับโลกในการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของสังคม

ความร่วมมือ

 • ร่วมกำหนดมาตรฐานการสะท้อนคุณค่าทางสังคม
 • พัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณค่าทางสังคม (Social Value Practitioner)

ICDL
ICDL Thailand Company Limited

ข้อมูลเครือข่าย

ICDL Thailand Company Limited หรือ ICDL Thailand ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น National Operator ของมูลนิธิ ICDL Foundation ซึ่งทำหน้าที่ดูแลบริหารงานวุฒิบัตรรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ทั้งหมดในประเทศไทย

ICDL เป็นหน่วยจัดมาตรฐานระดับสมรรถนะด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วุฒิบัตร มาตรฐานสากลด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL (International Computer Driving License) เป็นวุฒิบัตรและหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดําเนินงานโดย ICDL Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ไม่หวังผลกําไร ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการด้านดิจิทัลแห่งสหภาพยุโรป (European Union: EU)

ความร่วมมือ

ร่วมส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรทุกภาคส่วนของประเทศไทยได้รับการพัฒนาและยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยวุฒิบัตรรับรองความสามารถด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL

NIA

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีพันธกิจหลักที่มุ่งเน้นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การให้บริการ รวมถึงการยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

 • ร่วมสนับสนุนการสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรม (Innovation Awareness) ให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนของไทย
 • ร่วมส่งเสริม สนับสนุนการประเมินความสามารถทางนวัตกรรมในระดับองค์กรให้เป็นที่รับรู้ในกลุ่มองค์กรเป้าหมายและองค์กรไทยในวงกว้าง เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและประเทศในภาพรวม

UTCC
University of the Thai Chamber of Commerce

ข้อมูลเครือข่าย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำหน้าที่ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือ

ร่วมส่งเสริม สนับสนุนความพร้อมด้านสมรรถนะให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งความเข้าใจด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี และด้านการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KA
Knowledge Associates

ข้อมูลเครือข่าย

Knowledge Associates International, UK เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมตั้งอยู่ในเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ก่อตั้งโดย Ron Young ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

ความร่วมมือ

 • ร่วมสนับสนุนการสร้างความตระหนักด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
 • ร่วมส่งเสริม สนับสนุนความพร้อมด้านสมรรถนะให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งความเข้าใจด้านการจัดการความรู้ และนวัตกรรม เพื่อมุ่งพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

THINKERGY
Thinkergy Limited

ข้อมูลเครือข่าย

Thinkergy Limited ก่อตั้งโดย Dr. Detlef Reis จากเยอรมนี ให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมให้กับหน่วยงานต่างๆ

ความร่วมมือ

ร่วมส่งเสริม สนับสนุนความพร้อมสมรรถนะด้านการบริหารทีมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน โดยใช้ TIPS เครื่องมือวิเคราะห์อัตลักษณ์บุคคลทางนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ

RMI NEXT
บริษัท อาร์เอ็มไอ เน็กซ์ จำกัด

ข้อมูลเครือข่าย

บริษัท อาร์เอ็มไอ เน็กซ์ จำกัด บริการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์มาตรฐานด้านการศึกษา โดยตัวแทนผู้รับมอบอำนาจในประเทศไทยจัดหาและส่งมอบลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ ICDL (International Computer Driving License)

ความร่วมมือ

ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐานด้านทักษะดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรไทยให้มีความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

NISE CORP SE
Network of Impact Social

ข้อมูลเครือข่าย

Network of Impact Social Enterprise (NISE) ก่อตั้งเมื่อปี 2011 โดยมุ่งหวังให้เป็น Platform ในการขยายผลสัมฤทธิ์ทางด้านสังคม (Social Impact Scaling) การแก้ไขปัญหาทางสังคม ด้วยวิถีทางธรุกิจและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเชื่อมโยง

ความร่วมมือ

 • ร่วมสร้างความตระหนักและส่งเสริมกรอบแนวทางการบริหารโครงการทางสังคมที่สร้างผลตอบแทนทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าขององค์กรทั้งภาครัฐ ภาคสังคม และภาคเอกชน เพื่อสะท้อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย (SDGs: Sustainable Development Goals) โดยมุ่งเน้นบูรณาการระดับนโยบายสู่กลยุทธ์และเครื่องมือการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ คุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

CIPAT

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ หรือชื่อย่อว่า CIPAT ออกเสียงว่า “ไซพัต”  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560  โดยจัดตั้งจากกลุ่มบริษัทเอกชนที่ทำด้านนวัตกรรมและกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านนวัตกรรมด้านไซเบอร์ในประเทศไทย เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยได้พัฒนานวัตกรรมทางไซเบอร์ขึ้นมาใช้เองภายในประเทศ โดยสร้างบุคลากรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมในประเทศในการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

ความร่วมมือ

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) รวมถึงติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
  ส่งผลต่อ คุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และบูรณาการข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และข้อมูลเป็นปัจจุบัน
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการดำเนินงานสอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act Compliance) ที่ครบถ้วน ถูกต้อง
  และมีความเหมาะสม
 3. เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากรอบมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของประเทศไทยและสากล
 4. เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนางานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

TKMN
Thailand Knowledge Management Network

เครือข่ายการจัดการความรู้ของประเทศไทย (Thailand Knowledge Management Network) เป็นความร่วมมือกันระหว่าง 4 องค์กรหลัก ประกอบด้วยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) สถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT) สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (IKI-SEA) และ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) ร่วมกันจัดตั้งและพัฒนาเครือข่าย TKMNเพื่อร่วมแบ่งปัน ยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านการจัดการความรู้ขององค์กร และความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และความยั่งยืนของประเทศไทย

ความร่วมมือ

 • ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์
 • ร่วมแลกเปลี่ยนบุคลากร เครื่องมือ ระบบสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีทางวิชาการ
 • ร่วมสนับสนุนและดำเนินการสัมมนา การอภิปราย การประชุม การจัดอบรมหรือกิจกรรมอื่นๆ
 • ร่วมมือกันในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ หรือตามที่ทุกฝ่ายพิจารณาเห็นสมควรหรือเห็นชอบร่วมกัน

SVTH
Social Value Thailand

ข้อมูลเครือข่าย

Social Value Thailand เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Social Value International ในการสร้างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของสังคมระดับโลก

เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยปี  2560 เกิดจากความร่วมมือระหว่าง NISE กับ Social Value International เพื่อเข้าร่วมขบวนการขับเคลื่อนระดับโลกในการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของสังคม

ความร่วมมือ

 • ร่วมกำหนดมาตรฐานการสะท้อนคุณค่าทางสังคม
 • พัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณค่าทางสังคม (Social Value Practitioner)

ICDL
ICDL Thailand Company Limited

ข้อมูลเครือข่าย

ICDL Thailand Company Limited หรือ ICDL Thailand ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น National Operator ของมูลนิธิ ICDL Foundation ซึ่งทำหน้าที่ดูแลบริหารงานวุฒิบัตรรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ทั้งหมดในประเทศไทย

ICDL เป็นหน่วยจัดมาตรฐานระดับสมรรถนะด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วุฒิบัตร มาตรฐานสากลด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL (International Computer Driving License) เป็นวุฒิบัตรและหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดําเนินงานโดย ICDL Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ไม่หวังผลกําไร ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการด้านดิจิทัลแห่งสหภาพยุโรป (European Union: EU)

ความร่วมมือ

ร่วมส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรทุกภาคส่วนของประเทศไทยได้รับการพัฒนาและยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยวุฒิบัตรรับรองความสามารถด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL

NIA

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีพันธกิจหลักที่มุ่งเน้นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การให้บริการ รวมถึงการยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

 • ร่วมสนับสนุนการสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรม (Innovation Awareness) ให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนของไทย
 • ร่วมส่งเสริม สนับสนุนการประเมินความสามารถทางนวัตกรรมในระดับองค์กรให้เป็นที่รับรู้ในกลุ่มองค์กรเป้าหมายและองค์กรไทยในวงกว้าง เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและประเทศในภาพรวม

UTCC
University of the Thai Chamber of Commerce

ข้อมูลเครือข่าย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำหน้าที่ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือ

ร่วมส่งเสริม สนับสนุนความพร้อมด้านสมรรถนะให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งความเข้าใจด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี และด้านการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KAI
Knowledge Associates International, UK

ข้อมูลเครือข่าย

Knowledge Associates International, UK เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมตั้งอยู่ในเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ก่อตั้งโดย Ron Young ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

ความร่วมมือ

 • ร่วมสนับสนุนการสร้างความตระหนักด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
 • ร่วมส่งเสริม สนับสนุนความพร้อมด้านสมรรถนะให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งความเข้าใจด้านการจัดการความรู้ และนวัตกรรม เพื่อมุ่งพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

THINKERGY
Thinkergy Limited

ข้อมูลเครือข่าย

Thinkergy Limited ก่อตั้งโดย Dr. Detlef Reis จากเยอรมนี ให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมให้กับหน่วยงานต่างๆ

ความร่วมมือ

ร่วมส่งเสริม สนับสนุนความพร้อมสมรรถนะด้านการบริหารทีมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน โดยใช้ TIPS เครื่องมือวิเคราะห์อัตลักษณ์บุคคลทางนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ

RMI NEXT
บริษัท อาร์เอ็มไอ เน็กซ์ จำกัด

ข้อมูลเครือข่าย

บริษัท อาร์เอ็มไอ เน็กซ์ จำกัด บริการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์มาตรฐานด้านการศึกษา โดยตัวแทนผู้รับมอบอำนาจในประเทศไทยจัดหาและส่งมอบลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ ICDL (International Computer Driving License)

ความร่วมมือ

ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐานด้านทักษะดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรไทยให้มีความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

NISE CORP SE
Network of Impact Social

ข้อมูลเครือข่าย

Network of Impact Social Enterprise (NISE) ก่อตั้งเมื่อปี 2011 โดยมุ่งหวังให้เป็น Platform ในการขยายผลสัมฤทธิ์ทางด้านสังคม (Social Impact Scaling) การแก้ไขปัญหาทางสังคม ด้วยวิถีทางธรุกิจและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเชื่อมโยง

ความร่วมมือ

 • ร่วมสร้างความตระหนักและส่งเสริมกรอบแนวทางการบริหารโครงการทางสังคมที่สร้างผลตอบแทนทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าขององค์กรทั้งภาครัฐ ภาคสังคม และภาคเอกชน เพื่อสะท้อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย (SDGs: Sustainable Development Goals) โดยมุ่งเน้นบูรณาการระดับนโยบายสู่กลยุทธ์และเครื่องมือการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ คุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

CIPAT

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ หรือชื่อย่อว่า CIPAT ออกเสียงว่า “ไซพัต”  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560  โดยจัดตั้งจากกลุ่มบริษัทเอกชนที่ทำด้านนวัตกรรมและกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านนวัตกรรมด้านไซเบอร์ในประเทศไทย เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยได้พัฒนานวัตกรรมทางไซเบอร์ขึ้นมาใช้เองภายในประเทศ โดยสร้างบุคลากรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมในประเทศในการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

ความร่วมมือ

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) รวมถึงติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
  ส่งผลต่อ คุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และบูรณาการข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และข้อมูลเป็นปัจจุบัน
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการดำเนินงานสอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act Compliance) ที่ครบถ้วน ถูกต้อง
  และมีความเหมาะสม
 3. เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากรอบมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของประเทศไทยและสากล
 4. เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนางานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
© 2024 TRIS Corporation Limited
cross