มาตรฐาน

Standards

ISO 27001 Information Security Management

ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 จากหน่วยรับรอง (Certification Body: CB) บริษัท BSI เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โดยใบรับรองมาตรฐานมีอายุ 3 ปี จาก BSI หรือ The British Standards Institution มาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 เป็นมาตรฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศหรือข้อมูลโดยตรง ซึ่งหากกล่าวถึงความปลอดภัยของข้อมูลอันจะนำไปสู่ความปลอดภัยของหน่วยงานนั้น ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ การดำรงรักษาความลับ (Confidentiality) ความครบถ้วน (Integrity) และความพร้อมใช้ (Availability)

ISO 30401 Knowledge Management System

ด้วยการที่ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในธุรกิจที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้องค์กรหรือ Knowledge Management System ให้สอดคล้องตามแนวทางสากล ซึ่งได้นำข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 30401 มาดำเนินการและประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจ โดยจะดำเนินการเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานต่อไป

ทั้งนี้การจัดการความรู้องค์กรของทริส จะครอบคลุมกิจกรรมในกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการดำเนินธุรกิจของทริสในส่วนของกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทั้งหมด โดยมีการกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของกรอบองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างครบถ้วน

ICDL Accredited Test Centre

TRIS Digital Academy โดยสถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS Academy of Management) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล ICDL สามารถดำเนินการจัดสอบตามมาตรฐานอย่างเป็นทางการ (Accredited Test Centre) ของ ICDL ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านทักษะดิจิทัลระดับโลก สามารถให้บริการแนะนำแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน จัดฝึกอบรม และทดสอบด้วยเครื่องมือวัดสมรรถนะเพื่อรับวุฒิบัตรรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ระดับมาตรฐานสากล
© 2022 TRIS Corporation Limited
cross