เกี่ยวกับบริษัท

TRUST IN TRIS

Trust in TRIS

ทริส มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กรต่างๆ โดยการเป็นที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับศักยภาพด้านบริหารจัดการองค์กร เสริมสร้างความเข้มแข็งสู่องค์กรชั้นนำ

Vision

To be one of the best consulting firm in Thailand

Mission

To deliver excellent total solutions for sustainable growth

History & Shareholders

ประวัติความเป็นมา
การเริ่มต้นของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 ในชื่อเดิมว่า บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (ทริส) จากเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทย กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันจัดอันดับเครดิตของไทยขึ้น โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้ให้ความเห็นชอบให้ทริสเป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตแห่งแรกของไทย

พ.ศ. 2536 ทริสได้รับการสนับสนุนของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตแห่งแรกของไทย เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2536 ต่อมาในปี 2538 บริษัทได้ขยายธุรกิจสู่การประเมินผลการดำเนินงาน (Performance Evaluation) โดยพัฒนาองค์ความรู้มาจากพื้นฐานการจัดอันดับเครดิตและกระทรวงการคลังมอบหมายให้ทริสเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในระบบประเมินผลของกระทรวง

พ.ศ. 2539 ทริสได้ขยายขอบเขตเป็นผู้ประเมินผลของหน่วยงานราชการภายใต้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และในปี 2545 ได้จัดตั้ง

บริษัทลูก คือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด รับผิดชอบงานจัดอันดับเครดิต (Credit Rating) โดยทริสมีฐานะเป็นบริษัทแม่ และถือหุ้นทริสเรทติ้งในสัดส่วน 99.99% และทริสร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พัฒนาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Rating)

พ.ศ. 2546 ทริสขยายขอบเขตเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานราชการภายใต้สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) องค์กรอิสระ และหน่วยงานอื่นๆ ในภาคเอกชน

พ.ศ. 2547 ย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ในปี 2547 ทริสได้ขยายธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาวางระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมาตรฐาน เช่น การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การปรับโครงสร้างองค์กร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจ และงานที่สำคัญต่างๆ เป็นต้น

พ.ศ. 2548 ทริสได้เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง ในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตัดสินให้รางวัลรัฐวิสาหกิจ ยอดเยี่ยมแห่งปี (SOE Awards) มาอย่างต่อเนื่อง

พ.ศ. 2551 ทริสได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด เป็น บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเป็นที่ปรึกษาของตลาดหลักทรัพย์ในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตัดสินให้รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นในด้านต่างๆ (SET Awards)

พ.ศ. 2552 ทริสได้ขยายธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการวิจัยและสำรวจ (Survey) และการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและการดำเนินการต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจ

พ.ศ. 2557 ทริสขยายธุรกิจให้บริการจัดฝึกอบรม (Public Training) ภายใต้ชื่อสถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management :TAM) เปิดตัวด้วยหลักสูตรแรก คือ Project Management

พ.ศ. 2561 ทริสได้ปรับตัวการให้บริการธุรกิจที่ปรึกษาด้านการประเมินผลดำเนินงานและด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กรภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน จึงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ โดยแยกส่วนธุรกิจด้านการประเมินเครดิตออกมาอยู่ภายใต้บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัดแล้ว ทางบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น (ทริส) ซึ่งเดิมเป็นบริษัทแม่ที่ถือหุ้นในทริสเรทติ้งอยู่ในสัดส่วน 99.9% ได้มีการขายหุ้นออกให้ลดลง (ล่าสุด ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ลดสัดส่วนการถือหุ้นในทริสเรทติ้งเหลือ 51% และมี S&P Global Asian Holdings Pte. Ltd. ถือหุ้น 49%) และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย (Thailand Knowledge Management Network : TKMN) กับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สถาบันคลังสมองของชาติ สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมแบ่งปัน ยกระดับ และพัฒนาความสามารถด้านการจัดการความรู้ขององค์กร และความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และความยั่งยืนของประเทศไทย

พ.ศ. 2562 ทริสได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานในระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการด้านการให้บริการระบบสารสนเทศ และระบบการบริหารความต่อเนื่องทำธุรกิจ

พ.ศ. 2563 ทริสได้จัดโครงการสร้างกำลังคนดิจิทัลเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 (Building Digital Manpower) ให้กับบุคลากรของทริสทั่วทั้งองค์กร ด้วยการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานสำหรับกำลังคน (ICDL Workforce Basics) สอดคล้องตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กำหนด รวมทั้งได้เปิดตัวสถาบันวิทยาการดิจิทัล TRIS Digital Acadamy เพื่อให้บริการเตรียมความพร้อมบุคลากร (Transform People) และแนวทางการบริหารจัดการที่สนับสนุนต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่โลกยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

รายชื่อผู้ถือหุ้น

กระทรวงการคลัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มธนาคาร
กลุ่มบริษัทเงินทุน และหลักทรัพย์
กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กลุ่มบริษัทประกันชีวิต
เอส แอนด์ พี โกลบอล เอเชียน โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี